Hot Offers Special Rates Just in PipRebate

podmienky použitia

podmienky použitia

AGREEMENT medzi užívateľom a COMPANY LTD PIPREBATE

PipRebate Webové stránky sú zložené z rôznych stránok spravovanými PipRebate Ltd Company. PipRebate Web Site sú Vám ponúknuté pod podmienkou, že bez zmeny prijímate z termínov, podmienok a upozornenia tu uvedené. Vaše používanie týchto stránok vyjadrujete svoj súhlas PipRebate web pre všetky termíny taký, podmienky a upozornenia.

 

Modifikáciu PODMIENOK POUŽITIA

PipRebate si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky, a upozornenie na základe PipRebate webových stránok, ktorý je ponúkaný, vrátane ale bez obmedzenia poplatkov spojených s používaním webových stránok PipRebate.

 

PROMOTIONS a odmeny

Akčné ponuky a bonusy ponúkané PipRebate prostredníctvom tretej strany sú zodpovednosťou tretej strany. PipRebate nenesie zodpovednosť za tretie strany nedarí doručiť, alebo dodávajúca nedostatočne, na bonus alebo propagačné ponuky.

 

vysoká investičné riziko

Obchodovanie devíz na maržu nesie vysokú mieru rizika a nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Vysoký stupeň páky môže pracovať proti vám, rovnako ako pre vás. Než sa rozhodnete obchodovať cudziu menu by ste mali starostlivo zvážiť svoje investičné ciele, úroveň skúseností a ochoty riskovať. Existuje možnosť, že by ste mohli udržať stratu niektoré alebo všetky svoje počiatočné investície, a preto by ste nemali investovať peniaze, ktoré, nemôže dovoliť prehrať. Mali by ste si byť vedomí všetkých rizík spojených s cudzími menami, a požiadať o radu od nezávislého finančného poradcu, ak máte nejaké pochybnosti.

 

ACCURACY INFORMÁCIÍ

Obsah na tejto webovej stránke môžu byť zmenené kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, a je poskytovaný len za účelom pomôcť obchodníkom samostatne rozhodovať. PipRebate vlastníci, správcovia a pobočky majú prijali primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť presnosť informácií na webových stránkach, ale nezaručujú jeho presnosť a neručí za stratu alebo poškodenie, ktoré môžu vzniknúť priamo alebo nepriamo z obsahu alebo vaše neschopnosť získať prístup na webové stránky, za akékoľvek oneskorenie alebo zlyhanie prevodovky alebo prijatie akéhokoľvek pokynu alebo oznámenie zaslané prostredníctvom tejto webovej stránky.

 

DISTRIBUTION

PipRebate web nie je určený pre distribúciu, alebo použitie, akákoľvek osoba v akejkoľvek krajine alebo použitie, ak by takéto rozdelenie bolo v rozpore s miestnymi zákonmi a predpismi. Žiadna zo služieb alebo investície uvedené na tejto webovej stránke sú osobám s bydliskom v ktorejkoľvek krajine, kde poskytovanie služieb, ako investícia by bolo alebo v rozpore s miestnymi zákonmi alebo nariadenia k dispozícii. Je zodpovednosťou návštevníkov týchto webových stránok na zistenie podmienok a v súlade so všetkými právnymi predpismi a nariadenia na miestnej, ktorému podliehajú.

 

Links na stránky tretích strán

PipRebate webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Také odkazované stránky nie sú pod kontrolu PipRebate a PipRebate nie je zodpovedný za ich obsah takých odkazovaných stránok, a to bez obmedzenia akýkoľvek odkaz Vrátane obsiahnuté v takýchto stránok, alebo akékoľvek zmeny či aktualizácie takých stránok. PipRebate nie je zodpovedný za dátový prenos ani za inú formu prenosu obdržaného z takýchto odkazovaných stránok. PipRebate poskytuje tieto linky iba ako akýsi a zahrnutie akéhokoľvek linku neznamená, že by PipRebate miesta alebo v akomkoľvek spojení s prevádzkovateľmi IDS.

 

NO nezákonné či zakázané používanie

Ako Podmienkou používania webu PipRebate, ručíte až PipRebate, že nebudete používať Web Site PipRebate k žiadnemu účelu, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami a upozornenia. Nesmiete používať webové stránky PipRebate akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo narušiť webovú stránku alebo rušiť PipRebate akýkoľvek iný účastník konania Pri použití a pôžitok z webových stránok PipRebate. Nesmiete získavať alebo sa pokúšať získať akékoľvek materiály či informácie žiadnym nie sú zámerne sprístupnené prostriedkami alebo je ustanovené prostredníctvom webové servery PipRebate.

 

PLATNÉ PLATIE

Spoločnosť PipRebate dôsledne platí všetky klienty podľa aktuálne uvedených sadzieb alebo dohodnutých sadzieb. Všetky vlastné ponuky / ponuky musia byť schválené písomne. Môžu nastať určité situácie, ktoré by zabránili platbám, tj ak maklér odmietne zaplatiť, alebo ak jednotlivec poskytol nesprávne informácie o platbe. Majitelia, prevádzkovatelia a pridružené spoločnosti PipRebate nebudú za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť alebo povinnosť vydávať platby klienta z akéhokoľvek dôvodu a všetky platby sú vydané podľa vlastného uváženia. Ak PipRebate kedykoľvek nedokáže získať finančné prostriedky od ktoréhokoľvek sprostredkovateľa (brokerov) alebo zmluvných firiem / subjektov, PipRebate si vyhradzuje právo nezaplatiť klientom. PipRebate nebude z akéhokoľvek dôvodu zadržiavaný žiadnemu klientovi alebo inej strane bez ohľadu na to, či spoločnosť PipRebate získala kompenzáciu na základe akcií alebo zmlúv vykonaných klientom. Klient súhlasí s tým, že vlastníci, prevádzkovatelia a pridružené spoločnosti PipRebate budú neoprávnene chránené pred všetkými nárokmi, požiadavkami, konaniami, žalobami a opatreniami a všetkými záväzkami, stratami a výdavkami súvisiacimi s platbami PipRebate alebo bez nich vrátane platieb uskutočnených na základe pokynov klienta a profilu nastavenie.

 

ZAPOJENÉ EFEKTY SÚVISIACE S PLATBAMI

Určité primerané poplatky môžu vzniknúť klientom v dôsledku platieb. Poplatky za skript, poplatky za WebMoney, poplatky PerfectMoney, poplatky Neteller, poplatky Paypal, poplatky Payza a ďalšie podobné náklady a práce spojené s týmito službami môžu byť účtované na účet klienta a odpočítané od výšky platby.

 

PR a AUTONOMY BROKER

Brokers a PipRebate sú samostatné podnikateľské subjekty a nie sú v žiadnom prípade pridružené. Obchodník vykoná pre vás transakcie výlučne ako sprostredkovateľ a maklér sa bude zaoberať len na základe vykonania pokynov a neposkytuje alebo nemá žiadnu povinnosť poskytnúť "najlepšie vykonanie" alebo akékoľvek všeobecné alebo osobné finančné poradenstvo na základe každej transakcie; Transakčné doklady makléra nepredstavujú odporúčanie alebo názor, že produkty Broker sú pre vás vhodné.

 

UKONČENIE / OBMEDZENIE PRÍSTUPU

Spoločnosť PipRebate si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ukončiť váš prístup na webovú stránku PipRebate a súvisiace služby alebo akúkoľvek ich časť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. VŠEOBECNE V maximálnej možnej miere povolenej zákonom sa táto dohoda riadi zákonmi Seychel. A týmto súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom súdov na Seychelách. Vo všetkých sporoch vznikajúcich z alebo súvisiacich s používaním webovej lokality PipRebate. Používanie webovej lokality PipRebate nie je povolené v žiadnej jurisdikcii, ktorá neplatí pre všetky ustanovenia týchto podmienok, vrátane, ale bez obmedzenia, tohto odseku. Súhlasíte s tým, že medzi vami a spoločnosťou PipRebate neexistuje žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanie alebo agentúrny vzťah v dôsledku tejto dohody alebo používania webovej stránky PipRebate. PipRebate vykonávanie tejto dohody podlieha existujúcim zákonom a právnemu procesu a nič v tejto dohode neobmedzuje právo PipRebate na dodržiavanie vládnych, súdnych a súdnych požiadaviek alebo požiadaviek týkajúcich sa vášho používania webu PipRebate Miesto alebo informácie poskytnuté alebo zhromaždené spoločnosťou PipRebate v súvislosti s takýmto použitím. Ak je akákoľvek časť tejto zmluvy považovaná za neplatnú alebo nevykonateľnú podľa platných zákonov vrátane, ale nie výlučne, vyššie uvedených vylúčených záruk a obmedzenia zodpovednosti, potom sa neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie považuje za nahradené platným, vynútiteľným ustanovením Ktorá sa najviac zhoduje so zámerom pôvodného ustanovenia a zvyšná časť dohody zostáva v platnosti. Pokiaľ nie je uvedené inak, táto dohoda predstavuje celú dohodu medzi používateľom a spoločnosťou PipRebate vo vzťahu k webovej stránke PipRebate a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné oznámenia a návrhy, či už elektronické, ústne alebo písomné, medzi používateľom a spoločnosťou PipRebate vzhľadom na PipRebate Webové stránky. Tlačená verzia tejto zmluvy a oznámenie v elektronickej podobe je prípustné v súdnom alebo správnom konaní založenom na tejto dohode alebo v súvislosti s touto dohodou v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako ostatné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a udržiavané v Tlačená forma. Je výslovné želanie strán, aby táto dohoda a všetky súvisiace dokumenty boli vypracované v angličtine.