Hot Offers Special Rates Just in PipRebate

เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน

AGREEMENT ระหว่างผู้ใช้และ จำกัด บริษัท PIPREBATE

PipRebate เว็บไซต์ประกอบด้วยเว็บเพจต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดย PipRebate Ltd บริษัท PipRebate เว็บไซต์จะถูกนำเสนอให้คุณปรับอากาศในการยอมรับของคุณโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศที่มีอยู่นี้ การใช้งานเว็บไซต์ของคุณถือว่าข้อตกลงเว็บ PipRebate ถึงข้อตกลงทั้งหมดดังกล่าวเงื่อนไขและประกาศ.

 

MODIFICATION ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

PipRebate ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศภายใต้ PipRebate เว็บไซต์ซึ่งจะถูกนำเสนอรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ PipRebate.

 

PROMOTIONS และโบนัส

โปรโมชั่นและโบนัสเสนอให้โดย PipRebate ผ่านบุคคลที่สามเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สาม PipRebate จะไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลที่สามล้มเหลวในการส่งมอบหรือส่งมอบไม่เพียงพอในโบนัสหรือโปรโมชั่นข้อเสนอ.

 

ความเสี่ยงการลงทุนสูง

การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Margin มีความเสี่ยงสูงและอาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนทุก ระดับสูงของการงัดสามารถทำงานกับคุณเช่นเดียวกับคุณ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณในระดับของประสบการณ์และความเสี่ยง ความเป็นไปได้ที่มีอยู่ที่คุณสามารถรักษาความสูญเสียของบางส่วนหรือทั้งหมดของเงินลงทุนเริ่มแรกของคุณและดังนั้นคุณไม่ควรลงทุนเงินที่คุณไม่สามารถจะสูญเสีย คุณควรจะตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ.

 

ACCURACY ของข้อมูล

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าในการตัดสินใจที่เป็นอิสระ เจ้าของ PipRebate ผู้ประกอบการและ บริษัท ในเครือได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์ แต่ไม่รับประกันความถูกต้องและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเนื้อหาหรือ ไร้ความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับความล่าช้าใด ๆ ในหรือความล้มเหลวของการส่งใบเสร็จรับเงินหรือการเรียนการสอนหรือการแจ้งเตือนใด ๆ ที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้.

 

DISTRIBUTION

เว็บไซต์ PipRebate ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดจำหน่ายหรือใช้โดยบุคคลใดในประเทศใด ๆ หรือใช้ในกรณีที่การจัดจำหน่ายดังกล่าวจะขัดกับกฎหมายท้องถิ่นหรือระเบียบ ไม่มีบริการหรือการลงทุนที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้จะใช้ได้กับคนที่อาศัยอยู่ในประเทศใด ๆ ในกรณีที่การให้บริการการลงทุนดังกล่าวจะเป็นหรือขัดกับกฎหมายท้องถิ่นหรือระเบียบ มันเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้เพื่อยืนยันแง่ของการและปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบเพื่อท้องถิ่นที่พวกเขาเป็นเรื่อง.

 

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

PipRebate เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ PipRebate และ PipRebate จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ โดยไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือการปรับปรุงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง PipRebate จะไม่รับผิดชอบต่อ Webcasting หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการส่งผ่านที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ PipRebate จะให้เชื่อมโยงเหล่านี้กับคุณเป็นเพียงความสะดวกสบายและการรวมของการเชื่อมโยงใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย PipRebate ของเว็บไซต์หรือสมาคมใด ๆ กับผู้ประกอบการ ITS.

 

NO การที่ผิดกฎหมายหรือห้ามการใช้

เป็นเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ PipRebate คุณรับประกันการ PipRebate ที่คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์ PipRebate เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเหล่านี้ข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศ คุณอาจจะไม่ใช้เว็บไซต์ PipRebate ในลักษณะใดซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้ปิดการใช้งานบรรทุกหนักเกินไปหรือทำให้เว็บไซต์หรือแทรกแซง PipRebate บุคคลอื่น ๆ ที่มีการใช้และความเพลิดเพลินของเว็บไซต์ PipRebate คุณอาจไม่ได้รับหรือพยายามที่จะรับข้อมูลผ่านวัสดุใด ๆ หรือไม่ได้ทำโดยเจตนาหมายใด ๆ ที่ผ่านใช้ได้หรือเว็บไซต์ PipRebate.

 

การชำระเงินตามเงื่อนไข - PIPREBATE PAYMENTS

PipRebate จ่ายเงินให้กับลูกค้าทุกรายตามอัตราที่ระบุในปัจจุบันหรืออัตราที่ตกลงกันไว้ คำเสนอราคา / ข้อเสนอที่กำหนดเองต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร สถานการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ซึ่งจะป้องกันไม่ให้มีการชำระเงินเช่นถ้านายหน้าปฏิเสธที่จะจ่ายเงินหรือหากบุคคลได้ให้ข้อมูลการชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง เจ้าของผู้ประกอบการและ บริษัท ในเครือ PipRebate จะไม่มีภาระผูกพันหรือภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ในการออกการชำระเงินของลูกค้าด้วยเหตุผลใด ๆ การชำระเงินทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว หาก ณ เวลาใด ๆ PipRebate ไม่สามารถรวบรวมเงินจากนายหน้าหรือ บริษัท ที่ทำสัญญาใด ๆ ได้ PipRebate ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายเงินให้กับลูกค้า PipRebate จะไม่เป็นหนี้แก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่คำนึงว่า PipRebate จะได้รับค่าชดเชยจากการกระทำหรือข้อตกลงที่ลูกค้าดำเนินการอยู่หรือไม่ ลูกค้ายินยอมให้เจ้าของเจ้าของและผู้ดำเนินการและ บริษัท PipRebate ไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องความต้องการการฟ้องร้องคดีและการดำเนินการตลอดจนหนี้สินความสูญเสียและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของ PipRebate หรือการขาดแคลนเงินรวมทั้งการชำระเงินที่ทำตามคำแนะนำและโปรไฟล์ของลูกค้า การตั้งค่า.

 

เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลบางอย่างอาจเกิดขึ้นจากลูกค้าอันเนื่องมาจากการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม Skrill ค่าธรรมเนียม WebMoney ค่าธรรมเนียม PerfectMoney ค่าธรรมเนียม Neteller ค่าธรรมเนียม Paypal ค่าธรรมเนียม Payza และค่าใช้จ่ายอื่นที่คล้ายคลึงกันและแรงงานที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้อาจถูกหักจากบัญชีลูกค้าและหักออกจากจำนวนเงินที่ชำระ.

 

PR และการเป็นนายหน้าของนายหน้า

โบรกเกอร์และ PipRebate เป็นหน่วยงานทางธุรกิจที่แยกกันและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางใด ๆ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะทำธุรกรรมสำหรับคุณโดยถือเป็นหลักและนายหน้าซื้อขายจะดำเนินการบนพื้นฐานการดำเนินการเพียงอย่างเดียวและไม่ได้ให้หรืออยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใด ๆ ในการจัดเตรียมคำว่า "การดำเนินการที่ดีที่สุด" หรือคำแนะนำทางการเงินทั่วไปหรือส่วนบุคคลเกี่ยวกับประโยชน์ของธุรกรรมใด ๆ เอกสารการทำธุรกรรมของนายหน้าไม่ได้เป็นคำแนะนำหรือความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับคุณ.

 

การยกเลิก / การ จำกัด การเข้าถึง

PipRebate สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของ PipRebate ในการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ PipRebate และบริการที่เกี่ยวข้องหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั่วไปในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของเซเชลส์ และคุณยินยอมให้เขตอำนาจศาลเฉพาะและสถานที่ของศาลในเซเชลส์ ในข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ PipRebate การใช้เว็บไซต์ PipRebate ไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ไม่ได้มีผลต่อบทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมทั้ง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะวรรคนี้ คุณยอมรับว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการร่วมค้าการจ้างงานหรือหน่วยงานระหว่างคุณกับ PipRebate อันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ PipRebate การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PipRebate ในข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่และไม่มีอะไรที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้เป็นการฝ่าฝืนสิทธิ PipRebate ในการปฏิบัติตามคำขอของรัฐบาลศาลและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ PipRebate Web ไซต์หรือข้อมูลที่ PipRebate จัดหาให้หรือรวบรวมโดยคำนึงถึงการใช้งานดังกล่าว หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ถูกกำหนดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งรวมถึง แต่เพียงผู้เดียวข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดข้างต้นบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้จะถือว่าถูกแทนที่โดยบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้และบังคับใช้ได้ ซึ่งตรงกับเจตนาของบทบัญญัติเดิมมากที่สุดและส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะมีผลต่อไป ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และ PipRebate ในส่วนที่เกี่ยวกับ PipRebate Web Site และจะมีผลแทนที่การสื่อสารและข้อเสนอทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ปากเปล่าหรือแบบเขียนระหว่างผู้ใช้และ PipRebate ในส่วนที่เกี่ยวกับ เว็บไซต์ PipRebate ฉบับพิมพ์ของข้อตกลงนี้และการแจ้งให้ทราบใด ๆ ที่ระบุไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการยอมรับในกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรมตามหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ในขอบเขตเดียวกันและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเช่นเดียวกับเอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ และบันทึกที่สร้างและเก็บรักษาไว้เป็นครั้งแรก แบบพิมพ์ เป็นการแสดงความประสงค์ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทราบว่าข้อตกลงฉบับนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ.