Hot Offers Special Rates Just in PipRebate

TERMA PENGGUNAAN

TERMA PENGGUNAAN

REBATKAN ANTARA PENGGUNA DAN PIPREBATE COMPANY LTD

Laman Web PipRebate terdiri daripada pelbagai laman web yang dikendalikan oleh Syarikat PipRebate Ltd. Tapak Web PipRebate ditawarkan kepada anda dikondisikan pada penerimaan anda tanpa pengubahsuaian terma, syarat, dan notis yang terkandung di sini. Penggunaan Laman Web PipRebate anda merupakan persetujuan anda untuk semua terma, syarat, dan notis sedemikian.

 

Modifikasi TERMA-TERMA PENGGUNAAN INI

PipRebate mempunyai hak untuk menukar terma, syarat dan notis di mana Laman Web PipRebate ditawarkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada caj yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web PipRebate.

 

PROMOSI DAN BONUS

Promosi dan bonus yang ditawarkan oleh pihak ketiga melalui PipRebate adalah tanggungjawab pihak ketiga. PipRebate tidak akan dipertanggungjawabkan oleh pihak ketiga yang gagal menyampaikan, atau menyampaikan tidak cukup, atas tawaran bonus atau promosi.

 

HEL PELABURAN RISIKO

Dagangan mata wang asing pada margin membawa tahap risiko yang tinggi, dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Tahap leverage yang tinggi boleh bekerja terhadap anda dan juga untuk anda. Sebelum memutuskan untuk berdagang dengan pertukaran asing, anda harus mempertimbangkan dengan berhati-hati mengenai objektif pelaburan anda, tahap pengalaman, dan selera risiko. Kemungkinan wujud bahawa anda dapat menampung kehilangan sebahagian atau semua pelaburan awal anda dan oleh itu anda tidak perlu melabur wang yang anda tidak mampu untuk kalah. Anda harus sedar tentang semua risiko yang berkaitan dengan perdagangan tukaran asing, dan dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas jika anda mempunyai keraguan.

 

KATASIHAT MAKLUMAT

Kandungan di laman web ini adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, dan disediakan untuk tujuan tunggal membantu peniaga untuk membuat keputusan bebas. Pemilik PipRebate, pengendali dan sekutu telah mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan ketepatan maklumat di laman web itu, bagaimanapun, tidak menjamin ketepatannya, dan tidak akan menerima liabiliti untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung dari kandungan atau Ketidakupayaan anda untuk mengakses laman web, untuk apa-apa kelewatan atau kegagalan penghantaran atau penerimaan mana-mana arahan atau pemberitahuan yang dihantar melalui laman web ini.

 

DISTRIBUTION

Tapak PipRebate tidak bertujuan untuk pengedaran, atau digunakan oleh, mana-mana orang di mana-mana negara di mana pengedaran atau penggunaan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan. Tiada perkhidmatan atau pelaburan yang disebut dalam laman web ini tersedia untuk orang yang tinggal di mana-mana negara di mana penyediaan perkhidmatan atau pelaburan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan. Adalah menjadi tanggungjawab pengunjung ke laman web ini untuk menentukan syarat-syarat dan mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan yang mana mereka tertakluk.

 

LINKS UNTUK SITUS PIHAK KETIGA

Laman Web PipRebate mungkin mengandungi pautan ke Laman Web lain. Tapak yang Dihubungkan tidak berada di bawah kawalan PipRebate dan PipRebate tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana Tapak yang Dihubungkan, termasuk tanpa batasan sebarang pautan yang terkandung di Tapak Berkaitan, atau sebarang perubahan atau kemas kini ke Laman Terkait. PipRebate tidak bertanggungjawab untuk webcasting atau mana-mana bentuk penghantaran yang diterima dari mana-mana Tapak Berkaitan. PipRebate menyediakan pautan ini kepada anda hanya sebagai kemudahan, dan penyertaan mana-mana pautan tidak menyiratkan pengesahan oleh PipRebate tapak atau sebarang persatuan dengan operatornya.

 

ANYA PENGGUNAAN ATAU ATAU DIPERLUKAN

Sebagai syarat penggunaan Laman Web PipRebate, anda memberi jaminan kepada PipRebate bahawa anda tidak akan menggunakan Laman Web PipRebate untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh terma, syarat dan notis ini. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web PipRebate dalam apa-apa cara yang boleh merosakkan, melumpuhkan, mengatasi, atau merosakkan Laman Web PipRebate atau mengganggu penggunaan mana-mana pihak lain dan kesenangan Laman Web PipRebate. Anda tidak boleh mendapatkan atau cuba mendapatkan apa-apa bahan atau maklumat melalui apa-apa cara yang tidak sengaja disediakan atau disediakan untuk melalui Laman Web PipRebate.

 

PEMBAYARAN PEMBAYARAN

PipRebate dengan tekun membayar semua pelanggan mengikut sama ada kadar yang disenaraikan atau kadar yang dipersetujui. Sebarang petikan / tawaran peribadi mesti diluluskan secara bertulis. Keadaan tertentu boleh berlaku yang akan menghalang pembayaran daripada dibuat i.e. jika broker enggan membayar, atau jika seseorang telah memberikan maklumat pembayaran yang salah. Pemilik PipRebate, pengendali dan sekutu tidak mempunyai liabiliti atau kewajipan dalam apa jua keadaan untuk menerbitkan pembayaran pelanggan atas apa-apa sebab, dan semua pembayaran dikeluarkan mengikut budi bicara kami. Jika pada bila-bila masa PipRebate menjadi tidak dapat mengumpul dana dari mana-mana broker atau firma / entiti yang dikontrak maka PipRebate berhak untuk tidak membayar pelanggan. PipRebate tidak akan terhutang budi kepada mana-mana pelanggan atau pihak lain atas sebarang sebab tanpa mengira sama ada PipRebate telah menerima pampasan berdasarkan tindakan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh pelanggan. Pelanggan bersetuju untuk memegang pemilik PipRebate, pengendali, dan gabungan yang tidak berbahaya daripada semua tuntutan, tuntutan, prosiding, guaman dan tindakan, dan semua liabiliti, kerugian, dan perbelanjaan yang berkaitan dengan pembayaran PipRebate atau kekurangannya, termasuk pembayaran yang dibuat berdasarkan arahan dan profil klien Tetapan.

 

FEES YANG DIKELUARKAN BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN

Sesetengah bayaran yang munasabah boleh ditanggung oleh pelanggan akibat pembayaran. Bayaran Skrill, yuran WebMoney, yuran PerfectMoney, yuran Neteller, yuran Paypal, yuran Payza dan lain-lain kos yang serupa dan buruh yang berkaitan dengan perkhidmatan ini boleh dicaj kepada akaun klien dan ditolak dari jumlah pembayaran.

 

PR DAN AUTONOMI BROKER

Broker dan PipRebat adalah entiti perniagaan yang berasingan dan tidak bergabung dengan apa-apa cara. Broker akan melaksanakan urus niaga untuk anda semata-mata sebagai prinsipal dan Broker akan berurusan dengan pelaksanaan sahaja dan tidak menyediakan atau berada di bawah sebarang kewajiban untuk menyediakan "pelaksanaan terbaik" atau nasihat kewangan umum atau peribadi mengenai merit mana-mana Transaksi; Dokumen Transaksi Broker itu bukan merupakan cadangan atau pendapat produk Broker sesuai untuk anda.

 

PENAMATAN TERMINASI / AKSES

PipRebate berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menamatkan akses anda ke Laman Web PipRebate dan perkhidmatan yang berkaitan atau mana-mana bahagiannya pada bila-bila masa, tanpa notis. UMUM Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, perjanjian ini ditadbir oleh undang-undang Seychelles. Dan anda dengan ini bersetuju untuk bidang kuasa eksklusif dan tempat mahkamah di Seychelles. Dalam semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman Web PipRebate. Penggunaan Laman Web PipRebate tidak dibenarkan dalam mana-mana bidang kuasa yang tidak memberi kesan kepada semua peruntukan terma dan syarat ini, termasuk tanpa batasan perenggan ini. Anda bersetuju bahawa tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan, atau hubungan agensi wujud di antara anda dan PipRebate akibat perjanjian ini atau penggunaan Laman Web PipRebate. Prestasi PipRebate dalam perjanjian ini adalah tertakluk kepada undang-undang dan proses undang-undang yang ada, dan tiada apa pun yang terkandung dalam perjanjian ini adalah merendahkan hak PipRebate untuk mematuhi permintaan atau persyaratan penguatkuasaan kerajaan, pengadilan dan undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan Web PipRebate Tapak atau maklumat yang diberikan kepada atau dikumpulkan oleh PipRebate berkenaan dengan penggunaan sedemikian. Sekiranya mana-mana bahagian perjanjian ini ditentukan tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan menurut undang-undang yang terpakai termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penafian waranti dan batasan kewajipan yang dinyatakan di atas, maka peruntukan yang tidak sah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akan digantikan oleh peruntukan yang sah dan boleh dikuatkuasakan Yang paling hampir sepadan dengan niat peruntukan asal dan baki perjanjian itu akan terus berkuatkuasa. Melainkan dinyatakan sebaliknya di sini, perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara pengguna dan PipRebate berkenaan dengan Laman Web PipRebate dan ia menggantikan semua komunikasi dan cadangan sebelum dan semasa, sama ada elektronik, lisan atau bertulis, antara pengguna dan PipRebate berkenaan dengan Laman Web PipRebate. Versi bercetak perjanjian ini dan apa-apa notis yang diberikan dalam bentuk elektronik boleh diterima dalam prosiding kehakiman atau pentadbiran berdasarkan atau berhubungan dengan perjanjian ini setakat yang sama dan tertakluk kepada syarat yang sama seperti dokumen perniagaan dan rekod perniagaan yang asalnya dijana dan dikekalkan dalam Borang bercetak. Ia adalah keinginan ekspres kepada pihak-pihak bahawa perjanjian ini dan semua dokumen yang berkaitan disediakan dalam bahasa Inggeris.