Hot Offers Special Rates Just in PipRebate

Warunki korzystania

Warunki korzystania

AGREEMENT pomiędzy użytkownikiem a COMPANY LTD PIPREBATE

Witryna sieci Web PipRebate składa się z różnych stron internetowych obsługiwanych przez PipRebate LTD. Witryna sieci Web PipRebate jest oferowana użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania bez modyfikacji zasad, warunków i zawiadomienia zawarte w niniejszym dokumencie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę PipRebate Web do wszystkich kategoriach takich, warunki i uwagi.

 

Modyfikacji niniejszych warunków użytkowania

PipRebate zastrzega sobie prawo do zmiany zasad, warunków i zawiadomień pod Witrynie PipRebate który jest oferowany, w tym między innymi do opłat związanych z korzystaniem z Serwisu WWW PipRebate.

 

PROMOTIONS I PREMIE

Promocje i bonusy oferowane przez PipRebate przez osoby trzecie odpowiedzialne są osoby trzeciej. PipRebate nie będzie ponosić odpowiedzialności za osoby trzecie niedostarczenie lub dostarczającej nieodpowiednio, na premii lub ofert promocyjnych.

 

Wysoka ryzyko inwestycyjne

Obrotu dewizowego na margines posiada wysoki poziom ryzyka i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoki stopień dźwigni może działać przeciwko tobie, jak również dla Ciebie. Przed podjęciem decyzji o handlu dewiz należy dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetytu na ryzyko. Istnieje możliwość, że można ponieść stratę części lub wszystkich z początkowej inwestycji i dlatego nie powinni inwestować pieniądze, które „nie może sobie pozwolić na utratę. Należy być świadomym wszystkich zagrożeń związanych z obrotu dewizowego i zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości.

 

ACCURACY INFORMACJI

Zawartość tej strony internetowej mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia i jest przewidziana wyłącznie w celu wspierania przedsiębiorców do podejmowania samodzielnych decyzji. PipRebate właściciele, operatorzy i stowarzyszone podjęły odpowiedzialne działania w celu zapewnienia dokładności informacji na stronie internetowej, jednak nie gwarantują dokładność jego, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio z treści lub swoją niezdolność do uzyskania dostępu do strony internetowej, za zwłokę w lub awarii transmisji lub odbioru jakichkolwiek instrukcji lub powiadomień wysyłanych za pośrednictwem tej strony.

 

Dystrybucja

site PipRebate nie jest przeznaczony do dystrybucji lub użytkowania przez dowolną osobę w dowolnym kraju lub użyj Gdzie Taki podział byłby sprzeczny z miejscowym prawem lub regulacji. Żaden z usług lub inwestycji, o których mowa w niniejszej stronie internetowej są dostępne dla osób przebywających w krajach, w których świadczenie usług takich inwestycji byłoby lub sprzeczne z obowiązującym prawem lub regulacji. Jest to odpowiedzialność osób odwiedzających tę stronę, aby ustalić warunki i przestrzegać wszelkich przepisów ustawowych lub wykonawczych do lokalnych którym podlegają.

 

links DO STRON TRZECICH

PipRebate Web strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Powiązane strony nie podlegają kontroli PipRebate i PipRebate nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek witryny, bez ograniczeń jakiekolwiek powiązanie TYM zawarte na tych stronach lub jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje na tych stronach. PipRebate nie jest odpowiedzialny za emisję lub jakiejkolwiek innej formy przekazu z jakiejkolwiek witryny. PipRebate podaje te linki do ciebie tylko dla wygody, a zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia przez PipRebate z witryny lub jakikolwiek związek z operatorów ITS.

 

NO nielegalnych lub Nieprawidłowe użycie

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego PipRebate, gwarantujesz do PipRebate że nie będzie używać PipRebate strony internetowej do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zakazane przez niniejsze warunki i uwagi. Nie można korzystać z witryny sieci Web PipRebate w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić stronie internetowej lub zakłócać PipRebate jakakolwiek inna strona jest z użytkowania i korzystania z witryny internetowej PipRebate. Nie może uzyskać lub próbować uzyskać żadnych materiałów lub informacji za pośrednictwem dowolnego nie celowo dostępnych środków lub przewidziane przez strony www PipRebate.

 

PŁATNE PŁATNOŚCI

PipRebate pilnie płaci wszystkim klientom według aktualnie obowiązujących stawek lub ustalonej stawki. Jakiekolwiek niestosowne oferty / oferty muszą być zatwierdzone na piśmie. Mogą wystąpić pewne sytuacje, które uniemożliwiałyby dokonywanie płatności, tzn. Jeśli pośrednik odmówi zapłaty, lub jeśli dana osoba podała nieprawdziwe informacje o płatności. Właściciele, operatorzy i podmioty powiązane PipRebate nie będą w żadnym wypadku zobowiązani do wypłaty płatności klienta z jakiegokolwiek powodu, a wszelkie płatności są wydawane według własnego uznania. Jeśli w dowolnym momencie PipRebate nie będzie mógł zebrać funduszy od żadnego z pośredników lub firm / podmiotów zamawiających, wówczas PipRebate zastrzega sobie prawo do nie płacenia klientom. PipRebate nie będzie zadłużony wobec żadnego klienta lub innej strony z jakiegokolwiek powodu bez względu na to, czy PipRebate otrzymał odszkodowanie na podstawie działań lub umów zawartych przez klienta. Klient zgadza się trzymać właścicieli, operatorów i stowarzyszonych PipRebate w nieszkodliwym zakresie ze wszystkich roszczeń, żądań, postępowań, pozwów i działań oraz wszelkich zobowiązań, strat i wydatków związanych z płatnościami PipRebate lub ich braku, w tym płatności dokonywanych na podstawie instrukcji i profilu klienta Ustawienia.

 

WYDNE ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ

Niektóre z rozsądnych opłat mogą ponieść klienci w wyniku płatności. Opłaty za skralizację, opłaty WebMoney, opłaty PerfectMoney, opłaty Neteller, opłaty Paypal, opłaty Payza i inne podobne koszty oraz pracę związaną z tymi usługami mogą zostać obciążone na konto klienta i odejmowane od kwoty płatności.

 

PR i autonomię maklerską

Brokerzy i PipRebate są oddzielnymi podmiotami gospodarczymi i nie są powiązani w jakikolwiek sposób. Broker będzie wykonywać transakcje wyłącznie jako zleceniodawcy, a Broker będzie zajmował się wyłącznie egzekucją i nie przewiduje ani nie jest zobowiązany do zapewnienia "najlepszej realizacji" ani jakiejkolwiek ogólnej lub osobistej porady finansowej dotyczącej zasad jakiejkolwiek Transakcji; Dokumenty transakcyjne brokera nie stanowią rekomendacji ani opinii, że produkty Brokera są odpowiednie dla Ciebie.

 

OGRANICZENIE OGRANICZENIA / DOSTĘP

PipRebate zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zakończenia dostępu do witryny sieci Web PipRebate i związanych z nimi usług lub jakiejkolwiek jego części w każdej chwili, bez uprzedzenia. OGÓLNE W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza umowa podlega prawu Seszeli. I wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i miejsce sądów na Seszelach. We wszelkich sporach wynikających z lub związanych z korzystaniem z Witryny sieci Web PipRebate. Korzystanie z Witryny sieci Web PipRebate jest nieupoważnione w żadnej jurysdykcji, która nie ma wpływu na wszystkie postanowienia niniejszych warunków, w tym w szczególności niniejszego ustępu. Zgadzasz się, że nie istnieje żaden wspólny przedsięwzięcie, związek partnerski, zatrudnienie, ani pośrednictwo między Tobą a PipRebate w wyniku tej umowy lub korzystania z Witryny sieci Web PipRebate. Wykonanie tej umowy przez firmę PipRebate podlega obowiązującym prawom i procesowi prawnemu, a żadne postanowienia niniejszej umowy nie stanowią odstępstwa od prawa PipRebate do przestrzegania żądań rządowych, sądowych i egzekwowania prawa lub wymagań związanych z korzystaniem z sieci PipRebate Witryna lub informacje dostarczone lub gromadzone przez PipRebate w odniesieniu do takiego wykorzystania. Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną na mocy obowiązującego prawa, w tym, między innymi, o zastrzeżeniach gwarancyjnych i ograniczeniach odpowiedzialności określonych powyżej, wówczas nieważny lub niewykonalny przepis zostanie uznany za zastąpiony ważnym, wykonalnym przepisem Które najbardziej odpowiadają intencjom pierwotnego przepisu, a pozostała część umowy pozostaje w mocy. O ile niniejsze postanowienie nie stanowi inaczej, niniejsza umowa stanowi całość umowy między użytkownikiem a PipRebate w odniesieniu do witryny sieci Web PipRebate i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub współbieżne komunikaty i propozycje, zarówno elektroniczne jak ustne lub pisemne, między użytkownikiem a PipRebate w odniesieniu do Witryna sieciowa PipRebate. Drukowana wersja niniejszej umowy oraz wszelkie zawiadomienia udzielone w formie elektronicznej jest dopuszczalna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym na podstawie lub w związku z niniejszą umową w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, co inne dokumenty i zapisy biznesowe, które zostały pierwotnie wytworzone i utrzymane Drukowany formularz. Pragniemy wyrazić życzenie stron, że niniejsza umowa i wszystkie związane z nią dokumenty zostaną sporządzone w języku angielskim.